Beskatning af dine investeringer

Skat og investering

Guiden der introducerer dig til det danske skattesystem ved at fokusere på nogle af de vigtigste elementer i form af den personlige årsopgørelse, skatteregler, beskatningsformer m.m. Uanset om du er nybegynder eller har tidligere erfaring med beskatning af eksempelvis aktier og obligationer, er vores guide skræddersyet til at gøre emnet mere tilgængeligt og forståeligt.

Årsopgørelsen

Når du som investor opnår et positivt økonomisk afkast, skal du naturligvis betale skat heraf. Anvender du en af de anerkendte investeringsplatforme som eksempelvis Nordnet og Saxo, eller din personlige bank, indberettes dine købs- og salgsopgørelser automatisk, og du skal således som udgangspunkt ikke bekymre dig herom. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det er din personlige pligt som privatperson at tjekke, hvorvidt det er de korrekte oplysninger, der står i din årsopgørelse. Du har således altid ansvaret for at Skattestyrelsen har alle de korrekte og fornødne oplysninger. Du gør derfor klogt i at tjekke din årsopgørelse, og sikre dig at alle oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold.

Kapitalindkomst

Rubrik 30 – Gevinster og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.

Rubrik 31 – Renteindtægter af indestående beløb i danske pengeinstitutter mv.

Rubrik 32 – Gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Rubrik 37 – Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning.

Rubrik 38 – Gevinst / tab på aktier og beviser i investeringsselskaber.

Aktieindkomst

Rubrik 61 – Udbytte fra danske aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Rubrik 63 – Udbytte fra udenlandske aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og udbytte fra udenlandske aktiebaserede investeringsselskaber.

Rubrik 64 – Udbytte af danske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Du finder yderligere oplysninger om de enkelte rubrikker på Skat.dk.

Lager- og realisationsbeskatning

I det danske skattesystem skelnes der mellem to typer af investeringsbeskatning; Lagerbeskatning og realisationsbeskatning.

Lagerbeskatning – Omtales også lagerprincippet. Investeringer beskattes årligt på baggrund af de pågældende aktivers værdistigninger. Uagtet om aktivet er solgt, eller om du forsat har dem i din portefølje. Dette betyder således, at du hvert år betaler skat af realiserede og urealiserede gevinster. Såfremt der opstår værditab opnår du et skattefradrag. Skattesatsen varierer afhængigt af en række faktorer. Heriblandt bopæl, civilstatus, og investeringsprodukt. Aktiesparekontoen beskattes eksempelvis med 17 procent, mens skattesatsen på frie midler varierer mellem 25- og 42 procent.

  • Akkumulerede danske investeringsforeninger
  • Udenlandske ETF’er
  • Aktiesparekontoen
  • Skattesats: 17-42%

Eksempel på lagerbeskatning

Lad os antage at du ved indkomstårets start køber aktier via aktiesparekontoen for 10.000 kroner. Aktiesparekontoen er omfattet af lagerprincippet, og du beskattes således årligt på baggrund af eventuelle værdistigninger. Ved indkomstårets udløb konstaterer du en værdistigning på 10 procent, hvorfor værdien af dine aktier er steget med 1.000 kroner. På baggrund af lagerprincippet beskattes værdistigningen på 1.000 kroner, selvom du ikke har solgt aktierne, hvorfor der er tale om et urealiseret afkast.

Realisationsbeskatning – Omtales også realisationsprincippet. I modsætning til den ovenstående beskatningsform, bliver du ved realisationsprincippet først beskattet, når det pågældende aktiv er solgt, og afkastet herved er realiseret. Ved et negativt realiseret afkast opnår du et skattefradrag. Skattesatsen afhænger ganske enkelt af realiseringens størrelse pr. år. Et realiseret afkast i intervallet 1-61.000 kroner beskattes med 27 procent. Mens realiseringer herover beskattes med 42 procent. Den såkaldte progressionsgrænse, der angiver det maksimale beløb for beskatning med en skattesats på 27 procent, stiger typisk hvert år. Ovennævnte progressionsgrænse er gældende for 2024.

  • Danske investeringsforeninger med udbyttebetalinger
  • Enkeltaktier fra både ind- og udland
  • Skattesats: 27 / 42%

Eksempel på realisationsbeskatning - Lavere end progressionsgrænsen

Lad os antage at du køber enkeltaktier for 10.000 kroner, og disse beskattes via realisationsprincippet. Over en årrække stiger værdien til 25.000 kroner, og du vælger at sælge dine aktier. Den realiserede gevinst er herved 15.000 kroner. Dette er således beskatningsgrundlaget, der beskattes med 27 procent. Den realiserede gevinst på 15.000 kroner beskattes herved med 4.050 kroner. Din gevinst efter skat opgøres således til 10.950 kroner.

Eksempel på realisationsbeskatning - Højere end progressionsgrænsen

Lad os i stedet antage, at du i løbet af et indkomstår realiserer en gevinst der er højere end progressionsgrænsen på 61.000 kroner. Vi kan eksempelvis tage udgangspunkt i en gevinst på 75.000 kroner. Du overstiger herved progressionsgrænsen med 14.000 kroner, som skal beskattes med 42 procent. Realiseret gevinst: 75.000 kroner.

Sådan beskattes investeringsfonde

En investeringsfond er en økonomisk pulje af forskellige investorers penge, som administreres af professionelle forvaltere i overensstemmelse med fondens specifikke formål og investeringsstrategi. Når du investerer i en investeringsfond, bliver du en del af denne pulje og ejer en andel af de samlede aktiver i forhold til det beløb, du har investeret. Dette betyder, at du deler både afkast, omkostninger og tab med fondens øvrige investorer i henhold til de specifikke ejerandele. Investering i fonde giver dig adgang til forskellige investeringsområder, såsom danske obligationer eller europæiske aktier, alt afhængigt af fondens specialisering. Ligeledes er fonde en oplagt mulighed til at opnå en høj grad af diversificering i din portefølje.

Beskatning af fonde

Skattestyrelsens positivliste er en liste over investeringsselskaber, som opfylder nogle særlige krav, og derfor beskattes som aktieindkomst fremfor kapitalindkomst. For at et investeringsselskab kan komme på denne liste kræves det at selskabet er overvejende aktiebaseret, og derudover skal selskabet have anmodet Skattestyrelsen om optagelse på positivlisten. I et aktiebaseret selskab skal minimum 50 procent af porteføljen, i løbet af et år, være investeret i aktier. Vær opmærksom på at Skattestyrelsens positivliste ikke oplyser hvorvidt investeringsselskabet er realisations- eller lagerbeskattet, men blot om deres produkt beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Beskatning af kapitalindkomst

Beskatning af kapitalindkomst kan hurtigt blive en besværlig størrelse. Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger nemlig af dine øvrige indkomstforhold i form af eksempelvis løn, dagpenge, SU og boligstøtte. Det er således ikke muligt at angive en universel gældende skattesats. Ikke desto mindre er det muligt at angive et interval. Kapitalindkomst beskattes nemlig med en skatteprocent på 37-42 procent. Det er dog vigtigt at være opmærksom på særlige forhold, der kan have indflydelse på den konkrete skattesats. Bliv klogere på dine personlige forhold via Skat.dk.