Typisk anvendte termer

Investeringsordbog

Træd ind i den fascinerende verden af investeringer med vores investeringsordbog ved hånden. Udforsk den spændende terminologi og de mange termer, der gør sig gældende i finansverdenen. Vores investeringsordbog er mere end blot en liste af termer. Den er din nøgle til at åbne døren til investeringsuniverset.

A

Afkast

Den samlede gevinst eller det samlede tab ved økonomiske investeringer.

Aftermarket

Handel der foretages uden for markedernes officielle åbningstider.

Akkumuleret afkast

Samlet afkast for perioden. Er der tale om en periode på længere end et år tages der forbehold for renters-rente-effekten.

Aktie

Andelen man som aktionær ejer i en virksomhed.

Aktieindeks

Kursværdien af en række aktier, som er udvalgt efter visse kriterier. Basis sættes til 100, hvorefter man de efterfølgende perioder kan aflæse udviklingen i procent. Hvis kursværdien er gået fra 100 til 110, er der sket en stigning på 10 procent.

Aktieudbytte

Den del af årets overskud i virksomheden, der udbetales til aktionærerne.

Annualiseret afkast

Et andet ord for årsafkast. Her er afkastet omregnet således at man nemmere kan sammenligne afkast. Dette gøres eksempelvis, hvis afkastet oprindeligt strækker sig over flere år.

B

Bearmarket

En periode med faldende aktiekurser. Den typiske definition af et bearmarket kræver fald over en længere periode på 20% eller derover.

Benchmark

Når man ønsker at foretage sammenligninger anvendes ofte benchmarking. Sammenligningen kan eksempelvis tage udgangspunk i et indeks for en given aktie eller obligation. På denne måde kan man hurtigt danne et overblik over en investerings “performance”.

BNP

Omtales også bruttonationalprodukt, og er den samlede værdi af et lands årlige produktion.

Broker

En person som handler og formidler værdipapirer på vegne af andre.

Bullmarket

En periode med stigende aktiekurser. Den typiske definition af et bullmarket kræver stigninger over en længere periode på 20% eller derover.

Børshandel

Handel med værdipapirer via handelssystemet på en fondsbørs.

C

Cyklisk aktie

Betegnelse for aktier der er særligt konjunkturfølsomme. Disse aktier følger dermed den generelle udvikling i økonomien. Eksempler på cykliske aktier er eksempelvis Mærsk, SAS og Rockwool.

D

DAX-indekset

Består af de 30 største og mest likvide tyske aktier på børsen i Frankfurt.

Dealer

En person som handler med værdipapirer for egen kapital.

Defensiv aktie

Betegnelse for aktier der ikke påvirkes synderligt af konjunkturudsving. Det modsatte af cykliske aktier. Eksempler på defensive aktier er eksempelvis Novo Nordisk og H. Lundbeck.

Direkte rente

Den nominelle (pålydende) rente sat i forhold til kursen.

Dividende

En del af selskabets overskud, der udbetales til aktionærerne i form af kontanter eller ekstra aktier.

E

ECB

Den Europæiske Centralbank.

Emission

Måden hvorpå en virksomhed kan få tilført ekstra kapital via udstedelse af nye aktier.

EPS

Forkortelse for “earnings per share”. En virksomheds nettoindtjening divideret med antallet af udestående aktier viser afkastet pr. aktie.

EuroStoxx50

Indeks som er baseret på de 50 største europæiske virksomheder. Virksomhederne skal være placeret i Eurozonen.

Erhvervsobligationer

Type af obligationer der udstedes til finansiering af virksomheder.

F

FED

Den Amerikanske Centralbank.

Fond

En pulje af penge fra forskellige investorer, der administreres professionelt og investeres i forskellige aktiver.

Fondskode

Identifikationskode for et værdipapir.

Future

En aftale om køb og salg af et investeringsprodukt til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Der indgås således en forhåndsaftale, hvor kursen fastsættes på forhånd, men selve handlen foretages først på et senere tidspunkt.

G

Gearing

Investeringsværktøj hvor man som investor handler for lånte penge. Alt efter markedets udvikling kan gearing øge både gevinster og tab.

Gennemsnitskurshandel

Købsmetode hvor man som investor handler til den pågældende dags gennemsnitskurs. Kursen beregnes umiddelbart før lukketid. Ved anvendelse af denne købsmetode skal man typisk betale et ekstra gebyr.

H

Horisontafkast

Afkastet for en given periode. Der tages udgangspunkt i kursen på primo-tidspunktet, en estimeret kurs på ultimo-tidspunktet og dertil medregnes eventuelle renter m.m.

I

IFO-indekset

En indikator som tager udgangspunkt i indberetninger fra 7.000 tyske virksomheder. Indikatoren anvendes både til at vurdere den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Tidshorisonten er seks måneder.

ISM-indekset

Amerikansk indeks der tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelser, hvor 400 amerikanske virksomheder adspørges hvad angår den pågældende aktivitet. Er den steget, faldet eller uændret i forhold til sidste måned?

Investeringsforening

En forening som investerer i forskellige markeder. Der findes mange forskellige foreninger, hvor nogle er karakteriseret ved at investere bredt og kombinere aktier og obligationer fra mange forskellige lande, hvorimod andre foreninger er mere centreret omkring en niche. Fælles for alle foreninger er at kapitalen spredes ud over flere forskellige investeringer – dette omtales også diversificering.

Inflation

Generelle stigninger i forbrugerprisindekset. Værdien af samme mængde penge, før og efter inflationen, forringes, hvorved den generelle købekraft i samfundet svækkes.

J

-

K

Kapitaludvidelse

Selskabets kapital forøges. Dette kan eksempelvis ske via en emission, hvor der udstedes ekstra aktier.

Konvertible obligationer

Når en obligation er konvertibel betyder det at obligationen kan ombyttes til aktier i stedet. Kursen for konverteringen er fastsat på forhånd.

Kreditrisiko

Risikoen for at låntageren ikke tilbagebetaler et lån. Det vurderes for at forudsige risikoen for tab for långiveren. 

Kursværdi

Markedets vurdering og prisfastsættelse af et aktiv på et givet tidspunkt. Kursværdien er baseret på udbud og efterspørgsel. 

Kursgevinst

Fortjenesten når aktivet er solgt.

Kursrisiko

Refererer til risikoen for, at værdien af et aktiv ændrer sig på grund af markedsvolatilitet.

Kurtage

Gebyr som opkræves for at en handel gennemføres. Det dækker omkostningerne ved den pågældende service og trækkes normalt fra handelsværdien som en procentdel eller et fast beløb.

L

-

M

-

N

NASDAQ-indekset

Amerikansk aktieindeks der følger præstationen af mere end 3.000 selskaber noteret på Nasdaq-børsen. Særligt inden for teknologi. Indekset bruges som en indikator for såvel teknologisektorens som det generelle markeds vitalitet / sundhed.

O

Obligation

Gældsbevis der fungerer som et bevis på at obligationsudstederen skylder obligationsejeren en bestemt sum penge, der skal forrentes med en fastsat %-sats hvert år.

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development. Har også fået kaldenavnet “De rige landes klub”. Den økonomiske samarbejdsorganisation består af 37 vestlige lande.

OMXC-indekset

Københavns Fondsbørs’ totalindeks, som inkluderer alle noterede aktier.

OMXC25-indekset

Indeks der består af de 25 største og mest likvide danske aktier, som er noteret på Københavns Fondsbørs. Indekset bruges som en indikator for det danske markeds vitalitet / sundhed.

P

P/E-værdi

Forholdet mellem en akties aktuelle værdi og virksomhedens indtjening pr. aktie. 

PMI-indekset

Indeks der tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelser, hvor cirka 400 virksomheder adspørges hvad angår den pågældende aktivitet – Er den steget, faldet eller uændret i forhold til sidste måned? Indekset oplyses for både industri- og servicevirksomheder. De vigtigste opgørelser er fra USA og Eurozonen.

Portefølje

En samling af aktiver, såsom aktier, obligationer og valuta, ejet af en investor. Målet med en portefølje er at diversificere / sprede risikoen og optimere afkastet.

Premarket

Handel der typisk foretages 1-2 timer før markedets officielle åbning.

Q

-

R

Realafkast

Det faktiske afkast af en investering når der er taget højde for periodens inflationsniveau.

Realrente

Den faktiske rente når der er taget højde for inflationsniveauet.

Reguleret marked

Ved et reguleret marked forstås det, at selskaberne er forpligtede til at oplyse markedet om væsentlige og kursrelevante faktorer. Dette er samtidig med til at skabe en øget tillid.

S

Sortstemplet obligation

En obligationstype som på udstedelsestidspunktet har en nominel rente, der er mindre end den gældende mindsterente.

Stykstørrelse

Stykstørrelsen varierer fra virksomhed til virksomhed. Eksempel; Et selskab udsteder 50.000.000 kr. i aktiekapital og stykstørrelsen er 20. Antallet af aktier er således 50.000.000 / 20 = 2.500.000.

T

-

U

Udtrækning

Når obligationsudstederne afdrager på deres lån, får obligationsejerne udtrukket et tilsvarende beløb i obligationer. Mængden af obligationer i serien bliver således mindre for hver udtrækning.

V

Valuta

Den officielle møntfod i et land. Dette er samtidig et investeringsprodukt, ligesom aktier og obligationer, da kursen på valuta har udsving som følge af landets økonomiske forfatning.

Volatilitet

Et udtryk for udsvinget i investeringsproduktet. En høj volatillitet betyder således, at kursen svinger meget op og ned, hvorimod en lav volatillitet betyder at kursen er mere stabil uden de store udsving.

W

Wall Street

Gade i New York hvor den amerikanske fondsbørs, New York Stock Exchange, er placeret. NYSE er samtidig verdens største børs, hvorfor mange verdensomspændende finansielle institutioner også er placeret på netop Wall Street. Gaden har opnået status som en af de absolut største nerver i investeringsverdenen, og anses af mange som værende et synonym for ikke bare den finansielle sektor i USA, men hele verden.      

Y

Ydelse

Betalingen for låntageren. Afdrag plus rentebetalinger.

Z

-

Æ

-

Ø

-

Å

-

Lad os sammen ændre den gennemsnitlige investor.

Vi stræber efter at inspirere og motivere den yngre generation til at engagere sig i økonomisk investering. Vores ambition er at skabe et udbredt online univers, der er grundlaget for læring inden for investering, privatøkonomi og opsparing.

Det handler ikke kun om at gøre den yngre generation klogere på økonomisk investering. Det handler i lige så høj grad om at transformere den generelle tilgang til emnet. Investeringsverdenen har i mange år været præget af en udbredt fordom, der siger, at investering er det samme som gambling. Dette er ganske enkelt en forkert analogi. Vi ønsker derfor at præge og bidrage positivt til en bred transformation.

Bearmarket

En periode med faldende aktiekurser. Den typiske definition af et bearmarket kræver fald over en længere periode på 20% eller derover.